กิจกรรมการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันที่เริ่มต้น 19/06/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/06/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ และระบบออนไลน์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6105101309   นายไกรวิชญ์   ทองดี : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6105101363   นายพิชชากร   เอี่ยมธีระกุล : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6105101398   นายสิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6106103358   นางสาวนฤมล   วงเวียน : บัญชี 10ชั่วโมง
6106103402   นางสาวรัตนากาญจน์   สุขมา : บัญชี 10ชั่วโมง
6106103451   นางสาวอรพรรณ   มีมาก : บัญชี 10ชั่วโมง
6201102341   นายณทศพล   ค้ำชู : พืชสวน 10ชั่วโมง
6204106321   นายวรวิชญ์   มณีธรรม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
6204106326   นายศุภฐิติ   สำลีร่วง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
6215123344   นางสาวศิรินันท์   จะสาร : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 10ชั่วโมง
6304105304   นายธนาธร   ลอยเลิศ : คณิตศาสตร์ 10ชั่วโมง
6305105393   นางสาวรัชดาพร   อภัยนอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6312101333   นางสาวสุจิรา   แซ่จื้อ : เศรษฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6314101320   นางสาวณชพร   ดีวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
6314101330   นางสาวทัชชญา   ฉิมบุรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
6315123344   นายเจตนิพัทธ์   เลสัก : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
สภานักศึกษาถือเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยสภานักศึกษามีหน้าที่พิจารณา วิเคราะห์ประเมินผลโครงการ และตรวจสอบงบประมาณขององค์กรนักศึกษาที่ได้จัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรที่พิทักษ์สิทธิ์อันพึงมีของนักศึกษา โดยเป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย และองค์การนักศึกษากับสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นองค์กรหลักในการจัดกิจกรรมแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ
ด้วยเหตุนี้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะได้จัดทำโครงการประชุมสมัยสามัญองค์กรนักศึกษา (แถลงนโยบาย) ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการวางแผนการจัดทำกิจกรรมนักศึกษาขององค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปีงบประมาณ 2564 ตลอดจนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีส่วนร่วมและรับทราบผลการทำงานขององค์กรนักศึกษาในช่วงครึ่งปีแรก รวมถึงให้องค์กรนักศึกษาวางแผนการใช้งบประมาณประจำปี 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล