โครงการเปิดบ้านแม่โจ้-ชุมพร เพื่อชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ผู้แสดงทางศิลปวัฒนธรรม)
-
วันที่เริ่มต้น 17/08/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 17/08/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการบริการแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในรูปแบบ ต่าง ๆ อาทิการให้คำปรึกษา การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทำงานวิจัยเพื่อตอบคำถามต่าง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม ตามความถนัดความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทำประโยชน์ให้สังคม สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร ในแต่ละกิจกรรมได้มีการมีการบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ เช่น รายวิชา ศท 104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม, รายวิชาคุณภาพน้ำ, รายวิชามีนวิทยา, รายวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นทางการประมง, รายวิชาโรคและปรสิตสัตว์น้ำ, พท244 สุขภาวะและความปลอดภัยของการท่องเที่ยว, รายวิชา พส210 พืชสวนประดับเบื้องต้น,วิชา รศ201 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง , และ วิชา รศ315 การวิจัยทางรัฐศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการวิชาการ การดำเนินโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ชุมชน
การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เป็นการสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง และเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังนั้นการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคม จึงเป็นการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการจากผู้ให้บริการไปสู่ชุมชน ซึ่งถ้าหากได้จัดทำตามความต้องการของชุมชนแล้ว จะทำให้ชุมชนสามารถได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง
ดังนั้น งานบริการวิชาการและวิจัย จึงได้จัดโครงการเปิดบ้านแม่โจ้ – ชุมพร เพื่อชุมชน นี้ขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อเป็น
การช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา หรือแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนา เกิดประโยชน์ เกิดรายได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการนำงานบริการวิชาการไปบูรณาการกับพันธกิจด้านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การเรียนการสอน งานวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 340 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   6 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมการดำเนินกิจกรรมในฐานะนักแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม และได้เข้าร่วมการแสดงต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในโครงการเปิดบ้านแม่โจ้-ชุมพร เพื่อชุมชน ครังที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล