โครงการ “ลานวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2563
-
วันที่เริ่มต้น 16/09/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/09/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงาม ซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่นนั้นๆ ที่สังคมได้สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น และใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินวิถีชีวิต ป้องกันและแก้ไขปัญหา ร่วมทั้งใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นศักยภาพและทุนที่สำคัญยิ่งของชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทย ที่ได้แสดงออกในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญา เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำมาหากิน ความเชื่อและอื่นๆอีกมาก ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นนั้น มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ
ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ซึ่งโดยทางงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพรได้กำหนดจัดกิจกรรม “ลานวัฒนธรรม”เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น และได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์ สืบสานมรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของการร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถาน จึงจัดโครงการ “ลานวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอน วิชา พท.333 วัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาไทยเพื่อการท่องเที่ยว และรายวิชา วิชา สท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างองค์ความรู้นอกห้องเรียน สามารถทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประพฤติปฎิบัติตามวัฒนธรรมไทย รู้จักใช้และรักษาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้สืบไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล