โครงการอาสาพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัล

วันที่เริ่มต้น 16/09/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุม IC 311 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการอาสาพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัล เป็นกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ที่สำคัญยิ่งที่สโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาสาพัฒนาทักษะด้านสื่อดิจิทัล ให้มีทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ การใช้งานเพลตฟอร์มดิจิทัลในการตรวจสอบข่าวบิดเบือน ให้กับน้องๆ นักศึกษา โดยจะมุ่งเน้นให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปถ่ายทอด และเป็นแบบอย่างกับเพื่อนๆ น้องๆ นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนคนอื่นๆ ได้
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านจิตอาสา ให้กับนักศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาและบําเพ็ญประโยชน?? ให?กับส?วนรวม คณะ หรือพื้นที่ใกล?เคียงมหาวิทยาลัย อันจะเป?นการเสริมสร?างความสามัคคี รับผิดชอบ และเสียสละเพื่อส?วนรวม ให้กับนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 260 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   260 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล