โครงการพัฒนาศักยภาพสภานักศึกษา ประจำปี 2564

วันที่เริ่มต้น 19/03/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 21/03/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ลี้รีสอร์ท อ.ลี้ และโรงเรียนบ้านแม่ลาน จ.ลำพูน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
สภานักศึกษาเป็นองค์กรที่มีหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษา ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงการเรียกร้องสิทธิ์ของนักศึกษา เนื่องด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ได้สิ้นสุดลงในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้ขยายเวลาการปฎิบัติงานไปจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔นั้น ทางสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภานักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สมาชิกสภานักศึกษาชุดใหม่เกิดการระดมความคิดในการพัฒนากิจกรรมที่ก่อเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและสังคม รวมทั้งเพื่อเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา รองประธานสภานักศึกษา และสมาชิกฝ่ายต่างๆของสภานักศึกษา ก่อนเริ่มดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานักศึกษา ในวาระปี ๒๕๖๔
รวมถึงเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์กรให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมจิตอาสา เนื่องจากโรงเรียนบ้านแม่ลานเป็นโรงเรียนที่มีความขาดแคลน ได้ขอความช่วยเหลือในการซ่อมแซมอ่างแปรงฟันสำหรับนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการทบทวนหน้าที่บทบาทของสภานักศึกษาอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 66 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล