โครงการอาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลร้านอาหาร ประจำปี 2563

วันที่เริ่มต้น 18/12/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 18/12/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงอาหารเทิดกสิกร, ตลาดกลางคืน MJU Night Market มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สาธารณสุขสร้างความเข้าใจและให้ความรูั้กับผู้ประกอบการร้านค้าดรงอาหารเทิดกสิกร เกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหาร ให้ตระนักถึงความปลอดภัยด้านการปรุงอาหาร การสัมผัสอาหารให้กับลูกค้า รวมถีงการดูแลทำความสะอาดภายในร้านค้าอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสุขาภิบาลอาหาร การป้องกันเชื้อโรคและสารปนเปื้อนหลายชนิดที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษา บุคลากรสามารถจัดหาอาหารที่สะอาดปลอดภัยมาบริโภค หน่วยงานจึงต้องมีการคตรวจสอบคุณภาพดและควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร โดยจัดโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านค้าให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกซื้ออาหารที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 84 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล