โครงการวันแห่งเกียรติภูมิ พิธีมอบสัญลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2564

วันที่เริ่มต้น 10/03/2564 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 10/03/2564 เวลา 17:00
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6004101382   นายศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005101336   นายธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6101102402   นายพรชัย   สุขแสงสว่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6101105334   นางสาวบัณฑิตา   โตนสันเทียะ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105335   นางสาวปัทมวรรณ   บุญแสง : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105342   นายพลวัต   นามมนตรี : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105350   นางสาวพิรยา   สินสุวรรณ์ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105351   นางสาวภาวนา   ชุมภูนุช : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105373   นางสาวอนงค์นาฎ   จันทร์ใส : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101125330   นายมิกชน   บุญยืน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6103103356   นางสาววิลาวัลย์   โคตรบัว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103368   นางสาวอรปรียา   กันภัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103105313   นางสาวทัศน์วรรณ   ปานเพิ่ม : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 8ชั่วโมง
6104105302   นางสาวกวินนา   คุลาไคล : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6104106343   นายอชิกร   โรจน์รณชิต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
6105101303   นายกรภัทร์   ธรรมสละ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101309   นายไกรวิชญ์   ทองดี : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101326   นายณัฐวุฒิ   ของมา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101339   นายธีรศักดิ์   ชัยศาสตร์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101363   นายพิชชากร   เอี่ยมธีระกุล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101398   นายสิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101402   นางสาวสิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6106104405   นายวทัญญู   สุทธิอรรคเวช : การเงิน 8ชั่วโมง
6109101393   นางสาวอารียา   อริยะลิขิตกร : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6110101360   นายภานุพงศ์   สาริโน : การประมง 8ชั่วโมง
6110101388   นายหาญณรงค์   ขัดมัน : การประมง 8ชั่วโมง
6112102302   นายเกียรติศักดิ์   วงค์ดวงใส : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
6112106317   นางสาวณิชกมล   เกิดแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6114101347   นายปรณัฐ   แสนแปง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6114102346   นายพิสิษฐ์   หน่อยะ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6115123302   นางสาวกรีติ์รยา   กิตติวราพันธ์ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6115123319   นายฐิติวัฒน์   ฟักสมบูรณ์ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6115123327   นายณัฐวัฒน์   แสงวงค์ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6115123381   นายศิวกร   ทองคำ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6118102311   นางสาวเกษราภรณ์   คำภีร์ : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6118102317   นางสาวชนนิกานต์   นาคะวิจิตร : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6119101312   นายวิชญ์พล   แก้วมณี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8ชั่วโมง
6122101346   นายณัฐพงษ์   บัวบาน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6122101424   นางสาวศศิธร   ชัยเกษม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6201102341   นายณทศพล   ค้ำชู : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6201105343   นายกษิดิศ   กลั่นยิ่ง : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6203101316   นายธนเดช   ศิลารักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6203102305   นายณัฐพล   คำหลวง : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6203103340   นางสาววันทนา   สาฉลาด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6204101324   นายนันทิศ   เชี่ยวชาญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6204101335   นายพละทูน   ปุญโญรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6204103311   นางสาวสุวรรณี   ชุมผาง : เคมี 8ชั่วโมง
6204105306   นายญานากร   ปัญญา : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
6204106326   นายศุภฐิติ   สำลีร่วง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6206101310   นางสาวกีรติกา   โปตะวัฒน์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6206102309   นางสาวกัณขนิษฐา   แจ่มใส : การตลาด 8ชั่วโมง
6206102361   นางสาวปารีณา   ป้อปาง : การตลาด 8ชั่วโมง
6206102418   นายอภิวรรธน์   คำฟู : การตลาด 8ชั่วโมง
6209101020   นายติณณ์   บุนนาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6209101317   นางสาวชนินาถ   จันชะนะกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6209101330   นางสาวแตงโม   มูหลิ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6209101345   นายปฏิภาณ   รักวงษ์ฤทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6210101022   นางสาวแสงมณี   ชัยลังกา : การประมง 8ชั่วโมง
6210101343   นายอารีฟีน   ลังเมือง : การประมง 8ชั่วโมง
6212101325   นางสาวปรีญารัตน์   ปาปะเถ : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6212101327   MissSouphalak   Sypaseuth : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6212102338   นายโชติวิทย์   คุ้มสว่าง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
6212102341   นายปกรณ์กิต   ทองเลี่ยม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
6214102318   นางสาวชญานิศ   จินพละ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6214102381   นายศรัณย์   จันทร์แดง : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6214102412   นายเอกอภิสิทธิ์   สุดเสาร์ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6215123326   นางสาวปิ่นเงิน   สะมุกุ๊ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6215123343   นางสาวศศิเพ็ญ   ทองมี : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6215123344   นางสาวศิรินันท์   จะสาร : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6215124055   นายวัชรพงศ์   ถาโน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 8ชั่วโมง
6215124100   นายสิทธิชัย   ดีจันทร์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 8ชั่วโมง
6218102320   นางสาวชลดา   จันต๊ะยศ : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6218102358   นายพัศกรจรัส   คำแดง : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6218102371   นางสาวรุ่งทิวา   สุโพธิ์ชัย : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6218102379   นายศราวุธ   อนันคำ : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6219101307   นายธนพนธ์   สังขสัญญา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8ชั่วโมง
6219101308   นางสาวนัชชา   นิมาแสง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8ชั่วโมง
6219102522   นายพงศพล   ศรีบุญเรือง : ภูมิสถาปัตยกรรม 8ชั่วโมง
6222101340   นายณัฐนันท์   เชอรัมย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6301101315   นายธรณินทร์   สายปิ๋ว : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6301101316   นายธีรศักดิ์   มามั่น : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6301102320   นายจตุพล   เพ็งแจ่ม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6301102348   นายธนกร   อินทุรัตน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6301102400   นายวรเมธ   ทวีอภิรดีวุฒิ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6301113306   นายศรัญย์   ประทุมตรี : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6301124306   นายนัฐกานต์   อินทร์มณี : เกษตรเคมี 8ชั่วโมง
6301125322   นายประสิทธิ์   ยาวิละ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6305101381   นางสาวภัทราพร   สอนเสนา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6305101405   นายสิทธิกร   ดู่คำ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6312101307   นายจิรพันธุ์   แก้วฟอง : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6312106304   นายจักริน   ญาณรัชชเมธี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6314101309   นายคามิน   ลุงหนุ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6314101436   นายสงกรานต์   ปราโมทย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6314102376   นางสาวเบญสิตา   ไกรสุข : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6314102397   นางสาวภคมน   เขียววัน : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6318102411   นายศราวุฒิ   จันต๊ะตึง : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตหากได้รับการฝึกฝนอบรมควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ย่อมมีส่วนช่วยเหลือพัฒนาสังคมในทางที่ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น การที่นักเรียนต้องเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ อยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ผู้คน หรือวัฒนธรรมองค์กรแต่ละแห่งที่แตกต่างกันไปนั้น อาจก่อให้เกิดอุปสรรคบางประการในการปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยจนอาจทำให้เกิดเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รวมถึงเรื่องราวของสถานศึกษานั้น การเตรียมตัวการเรียนและมารยาทต่าง ๆ ในสถานศึกษา ดังนั้น กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่จึงถูกนำมาใช้เพื่อละลายพฤติกรรมของนักศึกษาใหม่ให้สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกันกับนักศึกษาคนอื่น ๆ สร้างความคุ้นเคยและทำความรู้จักกับรุ่นพี่ นอกจากนี้ยังทำให้ทุกคนรู้รักสามัคคีกัน รู้จักการวางตัว รวมทั้งกิริยามารยาทที่ควรปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นที่มาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
นักศึกษาใหม่ที่ผ่านกระบวนการหล่อหลอมภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน และเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ที่ดี เมื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นนักศึกษารุ่นพี่ จึงจะสามารถรับหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ให้กับนักศึกษาใหม่ในปีถัดไป โดยทำงานร่วมกันเป็นระบบทั้งมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า และนักศึกษา เกิดเป็นเครือข่ายความสมัครสมานสามัคคี
เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย จึงจัดโครงการวันแห่งเกียรติภูมิ พิธีมอบสัญลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการมอบแหวนรุ่นอันเป็นสัญลักษณ์ของลูกแม่โจ้ให้กับนักศึกษา และเป็นเครื่องเตือนใจให้นักศึกษาพึงกระทำการให้อยู่ในแนวทางที่ดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1550 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล