โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้: กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน
English - Chinese Camp 2020
วันที่เริ่มต้น 01/03/2564 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 07/04/2564 เวลา 16:30
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6109101318   ชลดา   รื่นพิทักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101332   ธิวาภรณ์   แสงทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101333   ธีรพัฒน์   จ๊ะมั่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101335   นริศรา   คงเพ็ชรศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101343   ประกายดาว   เลศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101350   พิมพ์ชนก   บวรรัตน์กรกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101351   ไพรัลยา   ใจคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101353   ภัทรวดี   แมลงทับ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101370   ศักดา   ก่ออินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6114102307   กิตินันท์   จันโทริ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102310   ขวัญชนก   หอมกลิ่น : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102316   ชลัช   อังศุธรธนวัฒน์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102326   ธัชชา   อะกะเรือน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102327   ธัญญลักษณ์   มั่นคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102333   นนลดา   สะมิระสุทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102341   พชรพรรณ   บุณยบวรวิวัฒน์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102350   เมสินี   สุขแก้ว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6206101310   นางสาวกีรติกา   โปตะวัฒน์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
ตามที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีนโยบายการบริการวิชาการแบบหารายได้แก่คณะฯ ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนตามแนวนโยบายข้างต้น ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ประสานงานกับโรงเรียนพุทธิโศภนเพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ซึ่งเป็นการบริการวิชาในศาสตร์ความเชี่ยวชาญของคณะฯ ให้แก่บุคคลภายนอก อีกทั้ง ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับคณะและเป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 101 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล