แสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 2564

วันที่เริ่มต้น 10/02/2564 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 30/04/2564 เวลา 17:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
นักศึกษาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญ และเป็นอนาคตของประเทศ การเสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณภาพ สอดคล้องกับพันธกิจการสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความคิด มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการพูดการสื่อสารสาธารณะ กล้าคิด กล้าแสดงออกทางความคิดเห็นในระบอบประชาธิปไตย
สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เป็นองค์นักศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการที่จะเป็นเวทีที่ฝึกประสบการณ์ในด้านดังกล่าว จึงเห็นเห็นที่จะจัดโครงการแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 2564 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา ได้ฝึกทักษะภาวะความเป็นผู้นำ และเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 10  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   800 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล