โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่เริ่มต้น 01/03/2564 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2564 เวลา 16:00
สถานที่จัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพไปรับใช้สังคม เป็นภารกิจหนึ่งที่วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้ดำเนินการมาตลอดตั้งแต่นักศึกษาเริ่มเข้ามาเรียนในสาขาวิชาพลังงานทดแทน โดยผ่านการบูรณาการด้านวิชาการกับการรับใช้สังคม เมื่อนักศึกษาได้ทำการศึกษาทางทฤษฎีในห้องเรียนแล้ว ก็มีความจำเป็นที่จะต้องนำทฤษฎีที่ได้ไปปฏิบัติ เพื่อให้เห็นภาพรวมสำหรับการเรียนในรายวิชานั้น ๆ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน จึงได้จัดให้มีการดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเติมเต็มความรู้ให้นักศึกษาก้าวไปสู่โลกกว้างได้อย่างมั่นใจ ผ่านการค้นหาโจทย์ ข้อมูลแล้วนำมาคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์หาวิธีการในการดำเนินการที่เหมาะสม จากนั้นนำวิธีการที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันแล้วไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกวด การนำเสนอ หรือการถ่ายทอดผ่านวิธีการต่าง ๆ สู่ชุมชนและสังคม สร้างภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขทั้งระหว่างการเรียนและหลังจากจบการศึกษา การสร้างกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนเพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา เปิดเวทีให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปใช้ประยุกต์ใช้จริงกับชุมชน สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรคที่ 21 ให้ได้ตามมาตรฐานสากล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   95 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล