โครงการเข้าใจเรา เข้าใจป่า เข้าใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่เริ่มต้น 01/12/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/05/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมอนุรักษณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรที่ทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการเปิดรับนักศึกษาประจำปี 2563 ที่มีความสนใจในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นองค์กรอาสาเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์อย่างถูกวิธี และเป็นนักอนุรักษ์ที่ดี
จากการสำรวจของนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้เห็นถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ในปัจจุบัน ทั้งด้านสภาพอากาศและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะผืนป่าในพื้นที่ใกล้ตัวของนักศึกษาเอง ดังนั้นชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงประสงค์จะจัดทำโครงการ “เข้าใจเรา เข้าใจป่า รักษาสิ่งแวดล้อม” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยการให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติทำแนวกันไฟ ปลูกป่า รวมถึงซ่อมแซมฝายธรรมชาติ ณ สถานที่โครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยลาน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาไฟป่าและภัยแล้ง ซึ่งปัญหาเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นในหลาย ๆ พื้นที่ ก็จะรวมกันกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม ดังเช่นปัญหาหมอกควัน อากาศเป็นพิษที่หลายจังหวัดในภาคเหนือต้องประสบในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หากจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และการริเริ่มโครงการของชมรมฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมรับมือสถานะการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 52 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล