โครงการสร้างจิตสำนึกก่อนจบการศึกษา : ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง

วันที่เริ่มต้น 20/02/2564 เวลา 9:30 วันที่สิ้นสุด 20/02/2564 เวลา 13:30
สถานที่จัด ห้อง 80-201 อาคารเรียนรวม 80 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษาเป็นหน่วยงานที่บริการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อให้นักศึกษา ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยได้มีโอกาสกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อนำไปศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีภายในประเทศ ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ ซึ่งต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1 ซึ่งมีแนวโน้มผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ไม่มาติดตามชำระหนี้ซึ่งมีผลกระทบไปถึงรุ่นน้อง ทำให้เงินหมุนเวียนมาให้นักศึกษาในปัจจุบันไม่เพียงต่อความต้องการของผู้กู้ยืม ปัญหาการชำระหนี้ในอัตราที่ต่ำนั้น เป็นสาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากนักศึกษาไม่เข้าใจในระเบียบ และขั้นตอนเกี่ยวกับการชำระหนี้ รวมถึงการชี้แนะให้นักศึกษาได้เห็นความสำคัญของการชำระหนี้คืน ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจระเบียบ ขั้นตอนเกี่ยวกับการชำระหนี้ พร้อมทั้งเห็นความสำคัญและรับผิดชอบที่จะต้องชำระหนี้คืน งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกก่อนจบการศึกษา : ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล