โครงการการใช้เทคโนโลยีออนไลน์และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างชาญฉลาด

วันที่เริ่มต้น 07/11/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/11/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากในปัจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความสำคัญมากต่อการทำงานในชีวิตประจำวัน และหลากหลายหน่วยงานได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับทางเศรษฐศาสตร์การเงินมาช่วยในการทำงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาและเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมทางเศรษฐศาสตร์แก่นักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จึงจัดโครงการการใช้เทคโนโลยีออนไลน์และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างชาญฉลาดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา และสร้างความมั่นใจในความรู้ความสามารถของนักศึกษาก่อนออกไปสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต โดยได้เชิญคุณชนิกานต์ วงค์ใฝ ตำแหน่ง Investment consultant บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และคุณธัชพล คนเพียร ตำแหน่ง Investment advisor Portfolio specialist บริษัทหลักทรัพย์ ฟินโนมีนา มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ประสบการณ์การลงทุนในตลาดหุ้น โดยจะจัดกิจกรรมที่ 1 จำนวน 107 คน ขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง EC 304 อาคารยรรยง สิทธิชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจะจัดกิจกรรมที่ 2 จำนวน 57 คน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา(Microsoft Excel)และสร้างความมั่นใจในความรู้ความสามารถของนักศึกษาก่อนออกไปสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต ซึ่งจัดอบรมในระบบออนไลน์(Microsoft Team) โดยได้เชิญผศ.ดร.มนตรี สิงหะวาระ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์(Microsoft Excel)แก่นักศึกษา รวมทั้ง 2 กิจกรรมมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 164 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 164 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล