โครงการชวนน้องเล่นบอร์ดเกม

วันที่เริ่มต้น 23/11/2563 เวลา 10:30 วันที่สิ้นสุด 25/12/2563 เวลา 21:00
สถานที่จัด โรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมบอร์ดเกม
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6103103369   นางสาวอารีวรรณ   มาดหมาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 36ชั่วโมง
6105101414   นายอภิสิทธิ์   ธเนศวรสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6115123371   นางสาวนันญฤณ   พิมพา : พลังงานทดแทน 36ชั่วโมง
6218102358   นายพัศกรจรัส   คำแดง : การสื่อสารดิจิทัล 36ชั่วโมง
6303103312   นางสาวชญานิษฐ์   จักรใจวงค์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 36ชั่วโมง
6303103353   นางสาวสุพัดตรา   คำดวง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 36ชั่วโมง
6303103363   นางสาวณัฎฐณิชา   เทาทา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 36ชั่วโมง
6306101375   นางสาวพิชชาภา   ตาเมืองมูล : การจัดการ 36ชั่วโมง
6306101378   นางสาวพิมพ์ชนก   ปัญญาจันทร์ : การจัดการ 36ชั่วโมง
6306101379   นางสาวพิมพิศา   ทองสุข : การจัดการ 36ชั่วโมง
6306101390   นางสาวยุพารัตน์   จินดาธรรม : การจัดการ 36ชั่วโมง
6306101394   นางสาววราภรณ์   นันตา : การจัดการ 36ชั่วโมง
6314101327   นายณัฐวัฒน์   รินพล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 36ชั่วโมง
หากจะกล่าวถึงบอร์ดเกมว่าคืออะไร หลายคนอาจจะไม่รู้จัก เพราะมันคือเกมในยุคทึคอมพิวเตอร์ หรือ Smart phone ยังไม่เฟื่องฟูดั่งเช่นปัจจุบัน เป็นเกมที่เล่นด้วยกันแบบเห็นหน้าเห็นตา ได้พูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยบอร์ดเกมมักเป็นเกมประเภทที่มีลูกเต๋า ตัวเดิน หรือว่าการ์ดต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบ เช่น เกมเศรษฐี หมากฮอส หมากรุก และหมากล้อม เป็นต้นความสนุกของบอร์ดเกมนั้น มาจากการที่ต้องประลองปัญญาค่อนข้างมาก แต่ละเกมจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเมือง การเก็บทรัพยากรและการบริหารทรัพยากร การทำฟาร์ม การวางแผนรบ การเจรจาต่อรอง และการแสดงบทบาท นอกจากความสนุกแล้วบอร์ดเกมยังมีประโยชน์มากมาย ได้แก่
1) ช่วยผ่อนคลายสุขภาพจิต ในขณะที่กำลังเล่นบอร์ดเกมอย่างสนุกสนานอยู่นั้น สมองของผู้เล่นจะหลั่งสารสำคัญ นั่นคือสารเอ็นโดรฟิน อันเป็นสารเคมีแห่งความรู้สึกดี ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของร่างกาย ฮอร์โมนที่มีความสุขนี้มีพลังในการปรับปรุงการทำงานของร่างกายและจิตใจของผู้เล่น
2) ช่วยให้เกิดมิตรภาพใหม่และเกิดทักษะการเข้าสังคม เนื่องจากบอร์ดเกมไม่สามารถเล่นคนเดียวได้ต้องมีผู้เล่นคนอื่นด้วย จึงจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นอื่นเพื่อให้เกมสามารถดำเนินไปได้อย่างสนุกสนาน ทำให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ที่จะเข้าหาผู้คน เรียนรู้กาลเทศะ และวิธีรับมือกับผู้คนในรูปแบบต่าง ๆ
3) เรียนรู้การเป็นผู้แพ้ที่ดี ความพ่ายแพ้จะทำให้คนมีสติ รู้จักควบคุมอารมณ์ การนำบทเรียนที่พ่ายแพ้ไปพัฒนาตนเอง และสามารถนำคุณสมบัตินี้ติดตัวไปใช้ในชีวิตความเป็นจริงได้เช่นกัน
4) จำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านบอร์ดเกม บอร์ดเกมนั้นได้มีการจำลองเหตุการณ์จริง หรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงมาไว้ในรูปแบบของบอร์ดเกม ทำให้ผู้เล่นมีโอกาสเรียนรู้ถึงสถานการณ์นั้น ๆ เบื้องต้น เช่น สงครามในอดีต การวางแผนสร้างเมือง การเล่นหุ้น การสร้างธุรกิจ และทำให้สามารถที่จะมองภาพรวมต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้พบเจอกับสถานการณ์จริง
จากประโยชน์ดังที่กล่าวมาข้างต้น ชมรมบอร์ดเกม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเล่นบอร์ดเกมว่ามีประโยชน์หลายประการต่อผู้เล่น แต่ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักบอร์ดเกม ดังนั้น ชมรมบอร์ดเกมจึงมีความประสงค์จะจัดโครงการชวนน้องเล่นบอร์ดเกมนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รู้จักบอร์ดเกม และมีความต้องการที่จะเล่นบอร์ดเกมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมทักษะของนักศึกษาในทางที่ดี ทั้งทางสังคม อารมณ์ และปัญญา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 106 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล