โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 7

วันที่เริ่มต้น 30/11/2563 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 07/12/2563 เวลา 17:00
สถานที่จัด ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สถาบันพระปกเกล้า
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สถาบันพระปกเกล้าจัดโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต โดยมุ่งเน้นกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติจริงของนิสิต นักศึกษา และมีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่กลางให้แก่นิสิต นักศึกษาได้มีบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) ให้มีภาวะความเป็นผู้นำที่มีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง เห็นกับประโยชน์ส่วนรวม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล ซื้อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมต่อ โดยจัดเป็นรุ่น 7 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. -7 ธ.ค. 63 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 77  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   3 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล