โครงการค่ายผู้นำนักศึกษา
Student Leaders Camp. AP.
วันที่เริ่มต้น 05/12/2563 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 07/12/2563 เวลา 22:00
สถานที่จัด ฟาร์มเสตย์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนโยบายในการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้นำและสามารถสร้างเครือข่ายทั้งระดับภายในมหาวิทยาลัย ต่างมหาวิทยาลัย ไปจนถึงสถาบันการศึกษาด้านการเกษตร ระดับนานาชาติ ผู้นำนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำที่รู้งาน รู้โครงสร้าง รู้หน้าทีและสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นผู้นำที่ดี ผ่านกระบวนการฝึกอบรม เนื่องด้วยคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นคณะที่มีหลากหลายสาขา โดยมีองค์กรที่เรียกว่า "สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร" ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาทั้งคณะในการวางแผนงาน พัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่มีการปรับแก้เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการภาพรวมของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 งานกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร จึงมีการประชุมจัดทำแผนงานพัฒนานักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ปีงบ พ.ศ.2564 โดยเชิญผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษา 6 ชมรม มาระดมความคิด วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ได้รับจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อคราวเข้าร่วมโครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (เมื่อวันที่ 22 ก.ย 2563) และผลสรุปสาระการประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา งบประมาณปีงบ 2564 (เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2563)

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ตัวแทนนักศึกษา 6 สาขา และนักวิชาการศึกษาประจำคณะ ได้กำหนดปฏิทินกิจกรรม โดยให้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำนักศึกษาเป็นโครงการแรก เพื่อทำความเข้าใจกับผู้นำนักศึกษาที่จะร่วมขับเคลื่อนโครงการตามตัวชี้วัดต่างๆที่ได้รับมาของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 52 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   52 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษา เข้าร่วม 46 คน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล