โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้

วันที่เริ่มต้น 31/10/2563 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 31/10/2563 เวลา 17:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้นที่ 4 ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ที่เรียกว่า “ดี” เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ มีหลักคิดและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ที่เรียกว่า “เก่ง” มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและเผชิญกับสภาพการณ์ในอนาคต ที่เรียกว่า “มีความสุข” โดยมีอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้คือ "เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง" รวมถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ซึ่งหล่อหล่อมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตที่อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายในด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าไว้
ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวัง และอยู่บนกรอบกติกาของสังคมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกิจกรรมนักศึกษาโดยตรง ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว ในการวางแผน วางกรอบกติกาและข้อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อย่างต่อเนื่อง โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ จึงเป็นโครงการที่จะช่วยระดมความคิดเห็น ข้อเสนอและ และสร้างการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านรูปแบบของกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ในทรรศนะของผู้นำองค์กรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   16000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 16000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล