โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Young TH Leader & Innovator's Club นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม่
Young TH Leader & Innovator's Club
วันที่เริ่มต้น 21/10/2563 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 22/10/2563 เวลา 16:30
สถานที่จัด สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และโรงแรมสวนดุสิตเพลส 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลักกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีดำริจะประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและมอบนโยบายการพัฒนาผู้นำนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐ รวมจำนวน 37 แห่ง รวมถึงสนับสนุนนักศึกษาในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกฝนกระบวนการทักษะชีวติของตนเองในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ อาทิ โครงการยุวชนอาสา บัณฑิตอาสา ยุวสตาร์ทอัพ อันจะก่อให้เกิดกระบวนทัศน์ของการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและสังคมสืบไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการก่อเกิดคุณค่าทั้งต่อนักศึกษา สถานศึกษา และสังคมโดยรวม ดังนั้น สำนักงานปรลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Young TH Leader & Innovator's Club นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม่ ในระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระราม 6 กรุงเทพ ฯ และโรงแรมสวนดุสิตเพลส กรุงเทพ ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   120 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล