วาระครบรอบ 14 ปี วันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่เริ่มต้น 05/11/2563 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 05/11/2563 เวลา 12:00
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6119101312   นายวิชญ์พล   แก้วมณี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4ชั่วโมง
6119101318   นายอนุมัติ   สุปิณะ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4ชั่วโมง
6119102502   นางสาวจิราภา   ดวงดี : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119102510   นางสาวปาริชาติ   นุชเทียน : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119102519   นางสาวสิริยากร   แก้วสุริยะ : ภูมิสถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119103502   นางสาวกิตติวรา   ชุมปัญญา : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119103505   นางสาวชยุดา   หยูจีน : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119103507   นางสาวชุตินันท์   พัฒนศิริเลิศ : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119103511   นางสาวประณัยยา   จันแรง : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119103512   นางสาวปิยะฉัตร   พรมชาติ : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119103514   นางสาวเพชรน้ำผึ้ง   ด่านปาน : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119103515   นางสาวมาริษสา   ระลึก : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119103516   นางสาวรัตนพร   อ่อนตะวงศ์ : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119103517   นายวัลลภ   พัน : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119103518   นายสมรักษ์   หมื่อแล : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119103519   นางสาวสโรชา   เกตุวัตร์ : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119103522   นายอธิศ   งานสุจริต : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119103523   นายอัคคเดช   สมศรี : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6119103524   นางสาวอาทิตยา   ระวังยศ : สถาปัตยกรรม 4ชั่วโมง
6219101308   นางสาวนัชชา   นิมาแสง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4ชั่วโมง
6219101316   นายศรายุทธ   สิงห์เทศ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4ชั่วโมง
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้คณะได้ดำเนินกิจการการเรียนการสอนต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน และในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นี้ จะเป็นวาระครบรอบ 14 ปี ที่ได้มีการพัฒนาบัณฑิตวิชาชีพสถาปัตยกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งในวาระดังกล่าวจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการทางวิชาการกับศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการสานความสัมพันธ์ระดับหลักสูตร และบุคลากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิชาชีพเกี่ยวข้อง กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนการเล่าขานถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคณะให้เกิดการรับรู้และร่วมสร้างความเป็น อัตลักษณ์โดยองค์รวม ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่จะมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีความรักและความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ องค์ภายนอกที่เป็นเครือข่ายวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล