โครงการพัฒนารถ Formula Student เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge Student Formula ประจำปีการศึกษา 2562 (Maejo Racing Team)
Formula Student
วันที่เริ่มต้น 06/02/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 10/02/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามปทุมธานี สปีดเวย์ จังหวัดปทุมธานี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา ซึ่งนอกเหนือจากทักษะการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว คณะฯ ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง และเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นอกห้องเรียน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดเครือข่ายนักศึกษา และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะด้านความร่วมมือ ทักษะการทำงานเป็นทีม บทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การเคารพกฎกติกาในการจัดกิจกรรมร่วมกันในสังคม การมีวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น

ทั้งนี้กิจกรรมต่าง ๆ ยังสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปีการศึกษา 2562 สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (สวยท.) Society of Automotive Engineers - Thailand (TSAE) กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันวิจัย ออกแบบ และพัฒนายานยนต์ 16th TSAE Auto Challenge 2020 Student Formula ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะวิศวกรรมยานยนต์ เสริมสร้างบุคลากรด้านยานยนต์ในประเทศไทย สนับสนุนการออกแบบการสร้างยานยนต์และการจัดการอย่างครบวงจร ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้านยานยนต์โดยฝีมือคนไทย และเพื่อนำไปสู่การแข่งขันระดับโลก นั้น โดยมีกลุ่มนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในรายการดังกล่าว

โดยชมรม Maejo Racing Team สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีความสนใจในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ วิจัย เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิศวกรรมยานยนต์และมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TSAE Auto Challenge Student Formula ในแต่ละปี ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลงานที่ผ่านมาของกลุ่มนักศึกษาชมรม Maejo Racing Team
ปี 2018 - คะแนนรวมของการแข่งขัน อันดับที่ 4
ปี 2017 - คะแนนรวมของการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รายการ Best Acceleration ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
(สถิติประเทศไทย 3.84 วินาที)
รายการ Endurance ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
รายการ Best presentation business ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ปี 2016 - คะแนนรวมของการแข่งขัน อันดับที่ 19
ปี 2015 - คะแนนรวมของการแข่งขัน อันดับที่ 7
ปี 2014 - ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
The 12th Student Formula SAE Competition of Japan 2014
รายการ Best Skid-Pad ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
ปี 2013 - คะแนนรวมของการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายการ Best Skid-Pad ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
รายการ Best Autocross ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ปี 2012 - คะแนนรวมของการแข่งขัน อันดับที่ 22
รายการ Cost ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ปี 2011 - คะแนนรวมของการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ปี 2010 - คะแนนรวมของการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ปี 2009 - คะแนนรวมของการแข่งขัน อันดับที่ 26

กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินกิจกรรมและรับผิดชอบโดยนักศึกษาทีม Maejo Racing Team โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม Maejo Racing Team รวมถึงศิษย์เก่าและบุคลากรของคณะฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 22  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 26 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   23 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนารถ Formula Student เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge Student Formula ประจำปีการศึกษา 2562 เสร็จสิ้น โดยมีการเข้าร่วมแข่งขัน "TSAE Auto Challenge 2020 Student Formula" ในระหว่างวันที่ 6 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์ จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 23 คน คิดเป็นร้อยละ 88.46 สรุปผลการแข่งขันทีม Maejo Racing Team ได้คะแนนรวมของการแข่งขันอยู่ในลำดับที่ 4 จากทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 36 ทีม ทั่วประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัย จากการมีส่วนร่วมในรายการแข่งขันระดับประเทศร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล