โครงการตามรอยสล่าล้านนา เพื่อบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒน ธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
-
วันที่เริ่มต้น 23/09/2563 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 23/09/2563 เวลา 16:30
สถานที่จัด แหล่งเรียนรู้อารยธรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านน้ำต้น สล่าแดง ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์สืบสาน พัฒนาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น และเพื่อสร้างความผูกพันกับบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ

กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับคณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีนโยบายส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมมาโดยตลอด มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ อย่างชัดเจน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมตามรอยสล่าล้านนา เพื่อบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ผ่านรายวิชา วก 330 แทรกเตอร์และต้นกำลังทางการเกษตร โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา คือ รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล จะได้นำนักศึกษาเข้าสู่บทเรียนโดยการกล่าวถึงวัฒนธรรมประเพณีการทำการเกษตรของไทยแบบดั้งเดิมทั้งสากลและแบบล้านนา วิวัฒนาการเครื่องจักรกลเกษตรแบบโบราณ (แบบล้านนา) การใช้เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรงยุคโบราณ ข้อดีและข้อด้อยเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรงดังกล่าว และพัฒนาการไปสู่เครื่องจักรกลหรือเครื่องทุ่นแรงที่ทันสมัยในปัจจุบัน ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวสู่นักศึกษาและนักศึกษาได้นำความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรงแบบโบราณ (แบบล้านนา) และสมัยใหม่ ไปถ่ายทอดสู่ชาวบ้านและเกษตรกร ในกิจกรรมการให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องของคณะฯ ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 55 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   55 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล