โครงการปลูกผักปลอดภัยต้านภัยโควิด-19 เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563
-
วันที่เริ่มต้น 12/09/2563 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 13/09/2563 เวลา 20:00
สถานที่จัด อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วน มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา ซึ่งนอกเหนือจากทักษะการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว คณะฯ ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง และเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นอกห้องเรียน ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะด้านความร่วมมือ ทักษะการทำงานเป็นทีม บทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การเคารพกฎกติกาในการจัดกิจกรรมร่วมกันในสังคม การมีวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่สร้างความคิดใหม่ ๆ การแก้ไขปัญหา แนวทางใหม่ ๆ ในแบบที่แตกต่างกันไป เป็นต้น

โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนนั้น ยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และในปีการศึกษา 2563 คณะฯ ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมปลูกผักปลอภัยต้านภัยโควิท-19 เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ข้างต้น

กิจกรรมดังกล่าวมีการบูรณาการร่วมกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน ในรายวิชา ทก 220 ระบบการจัดการคุณภาพผลิตผลเกษตร ดำเนินกิจกรรมและรับผิดชอบโดยชมรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา ตลอดจนถึงบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   55 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมโครงการปลูกผักปลอดภัยต้านภัยโควิท-19 เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ที่ 12 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ณ อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตรและแปลงเกษตรสาขาเทคโนโลยี หลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 55 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และกิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการจัดการคุณภาพผลิตผลเกษตร
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล