โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (15ส.ค.2563) Post
-
วันที่เริ่มต้น 15/08/2563 เวลา 10:00 วันที่สิ้นสุด 15/08/2563 เวลา 16:00
สถานที่จัด อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ของคณะฯ โดยมีตัวแทนผู้นำนักศึกษา คือ นายกสโมสรนักศึกษาและเลขานุการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมของคณะฯ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ประกอบด้วย

(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะฯ มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในด้านการส่งเสริมความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินกิจกรรมและรับผิดชอบโดยสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษาของคณะฯ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอุตสาหกรรมเกษตร ชมรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และชมรมวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมการยาง ตลอดจนถึงบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 58 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   58 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ชมรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จัดกิจกรรมการฝึกอบรม ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 และวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ อาคารคัดบรรจุผลิตผลเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 58 คน มีหัวข้อฝึกอบรมดังนี้
- หัวข้อ เคมีวิเคราะห์
- หัวข้อ เพิ่มทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
- หัวข้อ ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล