กิจกรรมเดินฐานการเรียนรู้ภายในคณะ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อทักษะประมงที่ทันสมัย

วันที่เริ่มต้น 21/10/2563 เวลา 14:00 วันที่สิ้นสุด 21/10/2563 เวลา 16:00
สถานที่จัด คณะเทคโยโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
โดม อดุลย์สุข คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการวิชาการและวิจัย

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6010101328   นายชินดนัย   ลีเจี๊ยะ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101301   นางสาวกนกวรรณ   โกสุมภ์ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101305   นางสาวจุฑามาศ   สุขกล้า : การประมง 2ชั่วโมง
6210101306   นางสาวฑิตยา   แก้วพลอย : การประมง 2ชั่วโมง
6210101319   นางสาวปริฉัตร   ปรากฎรัตน์ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101321   นางสาวปรียาภัทร   วรรณภิระ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101324   นางสาวปิยมน   มั่นคง : การประมง 2ชั่วโมง
6210101331   นางสาวรังรัก   สืบศักดิ์อนุสรณ์ : การประมง 2ชั่วโมง
6210101337   นางสาวสตางค์   พานแก้ว : การประมง 2ชั่วโมง
6210101339   นางสาวสุนันทา   สมแก้ว : การประมง 2ชั่วโมง
6210101340   นายสุรศักดิ์   สังข์อ่อน : การประมง 2ชั่วโมง
6210101343   นายอารีฟีน   ลังเมือง : การประมง 2ชั่วโมง
6210101344   นางสาวนภาพร   นันทะเนตร : การประมง 2ชั่วโมง
6210101347   นางสาวโสธิดา   ทองลิ้ม : การประมง 2ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล