กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ : Link Local Love

วันที่เริ่มต้น 17/10/2563 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 17/10/2563 เวลา 12:30
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ชื่องาน: link local love
ชื่อโครงการ: การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดสมรรถนะด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ตามมาตรฐานสากล ผ่านการเรียนรู้ด้วยการสร้างบริษัทจำลอง
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวเชิงชุมชนมากขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยให้เกิดจิตสำนึกอนุรักษ์ชุมชน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย:
- คณะอาจารย์ ๑๐ คน
- นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ๔๐ คน
- บุคคลทั่วไป ๒๐๐ คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   250 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล