โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน

วันที่เริ่มต้น 01/06/2563 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 31/07/2563 เวลา 12:00
สถานที่จัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพไปรับใช้สังคม เป็นภารกิจหนึ่งที่วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้ดำเนินการมาตลอดตั้งแต่นักศึกษาเริ่มเข้ามาเรียนในสาขาวิชาพลังงานทดแทน โดยผ่านการบูรณาการด้านวิชาการกับการรับใช้สังคม เมื่อนักศึกษาได้ทำการศึกษาทางทฤษฎีในห้องเรียนแล้ว ก็มีความจำเป็นที่จะต้องนำทฤษฎีที่ได้ไปปฏิบัติ เพื่อให้เห็นภาพรวมสำหรับการเรียนในรายวิชานั้นๆ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน จึงได้จัดให้มีการดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนการสอนผ่านการจัดทำแผนพลังงานชุมชน เพื่อเติมเต็มความรู้ให้นักศึกษาก้าวไปสู่โลกกว้างได้อย่างมั่นใจ โดยอาจารย์ประจำรายวิชาการวางแผนพลังงานชุมชน ได้สร้าง “ ผู้นำรุ่นเยาว์ ” ด้วยการอบรมทักษะความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้แก่กลุ่มนักศึกษาตัวแทน พร้อมอบรมให้ความรู้ให้แก่นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม ทั้งทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล ทักษะการเป็นผู้นำ ผู้ตาม และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริม และสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จากนั้นจะให้นักศึกษาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชน เพื่อสอบถามถึงความต้องการด้านพลังงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนพลังงานชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ ต่อไป เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขทั้งระหว่างการเรียนและหลังจากจบการศึกษา การสร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนเพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา เปิดเวทีให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปใช้ประยุกต์ใช้จริงกับชุมชน สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา จึงจัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2. มัชฌิมานิเทศ
3. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนสำเร็จ
4. เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าเรียน
5. การเตรียมความพร้อมก่อนการไปสหกิจศึกษา
6. ที่ปรึกษาพบนักศึกษา
7. ผู้บริหารพบนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   136 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เข้ารับฟังการปฐมนิเทศ ออนไลน์ผ่านเพจของวิทยาลัยฯ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล