โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเกษตรด้านการผลิตพืชผักอินทรีย์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันที่เริ่มต้น 16/12/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/03/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างผู้ที่มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มีการเรียนการสอนด้านการเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ รวมถึงด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่ครอบคลุมในหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการเกษตรที่เป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา เพื่อให้ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีความเข้าใจในในหลักการและพื้นฐานทางการเกษตรโดยผ่านการปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์ได้รับการจัดสรรพื้นที่ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัยสำหรับใช้เป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีการดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการผลิตไม้ผล รวมถึงการผลิตพืชผัก ซึ่งได้เริ่มดำเนินการผลิตมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 โดยปัจจุบันจัดจำหน่ายภายใต้โครงการกาดแม่โจ้ 2477 ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายศักยภาพด้านการผลิตพืชผักของศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติและพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสนองยุทธศาสตร์ด้านผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น ศูนย์วิจัยฯ จึงจัดทำ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเกษตรด้านการผลิตพืชผักอินทรีย์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะพืชผักของศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ รวมถึงการผลิตปัจจัยการผลิตที่มาจากเศษวัสดุที่มีอยู่ ซึ่งจะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างหมุนเวียนและเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดการเผา ซึ่งจะช่วยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล