ผลิตฯ_อาสาจัดทำรถกระทงยี่เป็งเชียงใหม่ 2563

วันที่เริ่มต้น 29/09/2563 เวลา 19:00 วันที่สิ้นสุด 05/12/2563 เวลา 23:00
สถานที่จัด ชมรมพืชศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านการเกษตรและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคเหนือที่มีวัฒนธรรมด้านการเกษตรมาช้านาน โดยการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นการธำรงรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมประจำชาติที่ดีงามให้ดำรงอยู่ด้วยการปลูกฝังให้ บุคลากร นักศึกษา ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่สามารชี้นำสังคม ในฐานะที่เป็นปัญญาชนของสังคม และในวันที่ 15 ค่ำเดือน 12 จะเป็นวันลอยกระทงตามประเพณีของภาคเหนือในทุก ๆ ปี จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานและเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้รู้จักมากยิ่ง ดังนั้นกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา นักศึกษาชมรมพืชศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมการเกษตร คณะศิลปศาสตร์ รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำรถกระทงเพื่อเข้าร่วมในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 80  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตรมีจิตอาสา เข้าร่วมจัดทำรถกระทง เวลา 19.00 - 23.00 น.
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล