โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่เริ่มต้น 19/09/2563 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 19/09/2563 เวลา 16:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6103101317   นายธนกร   พงษ์มณี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6204101322   นายนรภัทร   แคว้งใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6205101308   นางสาวเกตุมาลา   เทียมธรรม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101316   นางสาวชนสรณ์   กลิ่นหอม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101374   นายวศิน   โกฏิยานนท์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205101391   นางสาวสุนิษา   ปานันท์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105361   นางสาววรลักษณ์   หงษ์เก้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105369   นางสาวศิริโสภา   ชายคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6214101319   นางสาวชนนิกานต์   ไตรภพเสาวภาคย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6218102358   นายพัศกรจรัส   คำแดง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6222101319   นายจารุกิตติ์   จันต๊ะพงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีแนวนโยบายให้นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข โดยมุ่งสู่เป็าประสงค์ให้นักศึกษาได้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์เมื่อสำเร็จการศึกษา ด้านการเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหารนับเป็นช่องทางหรือแนวทางหนึ่งในการหล่อหลอมขัดเกลาให้นักศึกษาส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาได้เป็นผู้ที่มีระเบียบ วินัย เป็นผู้นำ กล้าหาญ รับผิดชอบตนเองและส่วนรวม จึงได้จัดให้มีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหารขึ้นทุกปี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล