โครงการสัมมนา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่เริ่มต้น 14/11/2562 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 14/11/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแผนงาน หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัย อยู่ในช่วงเริ่มต้นการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องมีการวางแผนการดำเนินงานในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งการวางแผนการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญที่ได้รับจัดสรรงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้ผู้บริหารได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน สัมมนา
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม การวางแผนและพัฒนา
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   104 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   22000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 16000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ได้เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงานจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจในการบริหารต่อไป
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล