โครงการแม่โจ้ : แป๋งบ้านสร้างเมือง ตอน ประมงแม่โจ้สร้างเมือง ปีที่ 4

วันที่เริ่มต้น 15/12/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 29/09/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การดำเนินงานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานที่ดำเนินงานจริง จะช่วยให้การเรียนรู้ของนักศึกษาสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนตามแบบแผน ซึ่งนักศึกษาต้องใช้เมื่อสำเร็จการศึกษาและออกไปใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย การบูรณาการกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ลงสู่ชุมชนเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยให้นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้จากท้องถิ่น เพื่อให้ทราบปัญหาที่แท้จริงและสามารถวางแผนการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
การสร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคอาหารโปรตีนในเขตพื้นที่สูง นอกจากนี้ยังมีปัญหาการจับปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อบริโภคมากจนเกินไป จนทำให้จำนวนของปลาในพื้นที่ลดจำนวนลง จนอาจกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำในวงกว้าง ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลและการศึกษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำ การรักษาสภาพแวดล้อมและคุณภาพน้ำให้เหมาะสม ตลอดจนการรักษาขนบธรรมเนียมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมไทยปัจจุบัน คณะฯจึงได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการดำเนินการโครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมผ่าน โครงการแม่โจ้ : แป๋งบ้านสร้างเมือง ประมงแม่โจ้สร้างเมือง ปีที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษาเข้าด้วยกัน โดยการทำงานภายใต้แนวทางของแม่โจ้ : แป๋งบ้านสร้างเมือง ให้กับชุมชนที่อยู่รอบนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ 1) โรงเรียนและชุมชนในเขตอําเภอกัลยาณิวัฒนา 2) โรงเรียนและชุมชนในเขตอำเภอแม่แจ่ม 3) โรงเรียนและชุมชนในเขตอำเภอจอมทอง 4) อำเภอเมืองเชียงใหม่ (คูเมืองเชียงใหม่) 5) อำเภอดอยสะเก็ด (เขื่อนแม่กวงอุดมธารา)เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ ทั้งในส่วนของนักศึกษาที่ได้ฝึกฝนตนเอง ได้เสริมสร้างจิตอาสา รู้เรื่องของศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความสามารถในการบริหารจัดการและฝึกความเป็นผู้นำก่อให้เกิดคุณภาพทางด้านวิชาการทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านการประมง รวมถึงการสร้างบัณฑิตที่เป็นอัตลักษณ์ของลูกแม่โจ้ เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี และอาวุโส และเพื่อส่งเสริมและประกอบระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการตอบโจทย์ด้วยการสร้างระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นการยืนยันได้ว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยการเรียนรู้อย่างบูรณาการความรู้ศาสตร์ต่างๆ กับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จึงได้ทั้งวิชาการและวิชาชีวิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล