กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง การสมัครงาน และเขียนใบสมัครงาน สำหรับนักศึกษารหัส 60
-
วันที่เริ่มต้น 09/09/2563 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 09/09/2563 เวลา 12:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการปฏิบัติสหกิจศึกษา เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ เพื่อการศึกษาสหกิจศึกษาได้รับความรู้ที่จําเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ เพื่อสนองนโยบายของรัฐและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ มากขึ้น สามารถปฏิบัติตนให้เหมาะสมและก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบ การเรียนการสอนของสหกิจศึกษาที่เน้นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการทำให้สถานประกอบการได้บุคลากรที่มี คุณภาพ สามารถออกไปปฏิบัติงานได้ทันที
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จะได้จัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยมีหัวข้อที่จะอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จำนวน 4 กิจกรรม คือ
1) เรื่องการใช้อุปกรณ์สำนักงาน
2) เรื่อง ปัญหาระหว่างการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
3) เรื่อง การสมัครงาน และเขียนใบสมัครงาน
4) เรื่อง การเขียนรายงาน และนำเสนอสหกิจศึกษา
โดยนักศึกษาสหกิจศึกษณาจะต้องเข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด มิฉะนั้นจะไม่รับพิจารณาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล