โครงการพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่เริ่มต้น 01/08/2563 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2563 เวลา 12:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ครูบาอาจารย์ถือเป็นองค์ประสิทธิ์ประสาทความรู้ความสามารถ และคุ้มครองป้องกันภัยให้แก่ศิษย์ โดยมุ่งให้ศิษย์มีความเคารพและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้งยังเป็นที่สักการะแก่ศิษย์ ที่ทำกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับงาน การเรียน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเคารพครูอาจารย์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและชีวิตสืบไป
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูเป็นประจำขึ้นทุกปี และเล็งเห็นความสำคัญเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคคลทั่วไป และเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีมาในอดีต จึงควรยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ และสืบทอดกันต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1700 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1700 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล