โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการรธุรกิจ Start Up หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
-
วันที่เริ่มต้น 14/08/2563 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 14/08/2563 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในการเตรียมนักศึกษาให้พร้อมกับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะส่งผลต่อวิถีการใช้ชีวิตของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงต้องมีการสร้างและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) อันจะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้มีเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมทั้งทางกว้างและทางลึก การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ เน้นในเรื่องของการมีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น จากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้แก่นักศึกษาอีกด้วย ทักษะการเรียนรู้ที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 จึงประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในด้านต่างๆดังนี้ 1. ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 2. ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 3. ความรู้ด้านการเป็นพลเมือง (Civic Literacy) 4. ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 5. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) และจากการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ ที่มุ่งจะผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจและธุรกิจเกษตรที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ดังนั้น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในธุรกิจ Start Up จึงถูกจัดขึ้นเพื่อให้พันธกิจของคณะบริหารธุรกิจบรรลุเป้าหมายและเพื่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 450 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   450 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   81430 บาท
มูลค่ารายรับ   81430 บาท
ค่าใช้จ่าย 81430 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   81430 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล