โครงการพัฒนาสมิทธิทั่วไปทางภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่เริ่มต้น 07/08/2563 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 08/08/2563 เวลา 16:00
สถานที่จัด ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก ศูนย์ภาษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันทั่วไปแล้วว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากในทุกวงการ เช่น ด้านการศึกษา การแพทย์ การต่างประเทศ การท่องเที่ยว และการทหาร เป็นต้น จนกระทั่งคำว่าภาษาอังกฤษในขณะนี้เขียนเป็นรูปพหูพจน์ว่า Englishes ได้ด้วย ภาษาอังกฤษใช้เป็นสื่อในการติดต่อทางสิ่งพิมพ์ และสื่อ Internet มากที่สุดในโลก (Wikipedia, 2018b) และเป็นภาษาที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างเป็นทางการให้เป็นสื่อหลักในการติดต่อของกลุ่มประเทศใน ASEAN (ASEAN, 2007) ด้วยความสำคัญของภาษาอังกฤษทำให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเป็นนโยบายในปี พ.ศ. 2557 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) ให้สถานศึกษาทุกระดับพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนและนักศึกษา มีความรู้และความสามารถในระดับต่างๆตามเกณฑ์ของ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เช่น เสนอแนะว่า นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษา ควรมีความสามารถอยู่ในระดับ A1 ถ้าจบชั้นมัธยมปีที่ 3 ควรมีความสามารถอยู่ในระดับ A2 ถ้าจบชั้นมัธยมปีที่ 6 ควรมีความสามารถอยู่ในระดับ B1 และถ้าจบระดับปริญญาตรีควรมีความสามารถอยู่ในระดับ B2 เป็นต้น นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ในปัจจุบันนี้ภาษาต่างประเทศอื่นที่มีความสำคัญมากในหลายวงการได้แก่ ภาษาจีน ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี เป็นต้น หากว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความรู้และความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเหล่านี้ จะทำให้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยรวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากจะทำให้โครงข่ายความร่วมมือทางวิชาการขยาย
กว้างมากขึ้น เพราะว่าภาษาต่างประเทศเป็นทักษะหนึ่งที่จำเป็นสำหรับบุคคลในศตวรรตที่ 21 ในเรื่องความสามารถในการสื่อสาร (Communication Competence) เนื่องจากโลกแคบลงและคนต่างชาติต่างๆต้องมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น คนจึงจำเป็นที่จะต้องมีทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม (Learning Innovation Skills) และ ทักษะด้านเทคโนโลยี สื่อ และสารสนเทศ (Information, Media and Technology Skills) ซึ่งต้องอาศัยภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (Communication) และสร้างความร่วมมือกัน (Collaboration) จึงจะประสบผลสำเร็จ และในกรณีของประเทศไทยภาษาต่างประเทศยิ่งมีความจำเป็นต่อนโยบาย Thailand 4.0 เพราะว่าภาษาต่างประเทศมีความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของคนในด้านการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และให้บริการที่ดีเกี่ยวกับ Value-based Economy กับต่างประเทศ ดังนั้น ศูนย์ภาษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องตอบสนองแนวนโยบายของประเทศและของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยยกระดับความรู้และความสามารถทางภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาต่างประเทศที่จำเป็นของนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้เพื่อให้เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยสัมฤทธิผลได้ตามที่คาดหวัง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล