โครงการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 46 "อินทนิลเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่เริ่มต้น 04/12/2562 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 04/12/2562 เวลา 22:00
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5906102346   นายเจียรนัย   ไชยยานะ : การตลาด 12ชั่วโมง
5906102525   นายสรนันท์   เถาวัลย์ : การตลาด 12ชั่วโมง
6004102306   นายเกียรติศักดิ์   ทาเจริญ : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6006101357   นายณัฐนนท์   ทิพย์จักร์ : การจัดการ 12ชั่วโมง
6006101358   นายณัฐพงษ์   ใจมา : การจัดการ 12ชั่วโมง
6006101422   นางสาวภัคจิรา   พงค์ดา : การจัดการ 12ชั่วโมง
6006103317   นางสาวขวัญจิรา   วงศ์ประสิทธิ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6006105309   นายคเณค์   กันทะวงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
6006105364   นายพุทธิพงศ์   ศศิภัทรสกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
6012101309   นางสาวนภัทร์ธมณฑ์   นาสินสอน : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6012102307   นายกุลวัฒน์   คำพุก : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
6012102346   นางสาวปณิตา   บุญประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
6014101323   นายณัฐฐากร   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6101102468   นายสฤษฏ์พงค์   วงศ์วิลัย : พืชสวน 12ชั่วโมง
6104101362   นายพีรวีร์   ระย้าเพชร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6106102351   นายธนพล   สุนทมาลา : การตลาด 12ชั่วโมง
6109101058   ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์   ปราบชนะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6109101068   นายสราวุฒิ   วาณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6109101077   นางสาวอรัญญา   นันทเสน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6109101305   นายกันต์ณภัทร   วิภัคจิรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6109101317   นางสาวชนิกานต์   บัวเกิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6109101328   นางสาวธัญทิพย์   ทรงมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6109102309   นางสาวฉัตรลัดดา   โพธิ์ศรีทอง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6109102313   นางสาวซันญ่า   มาลัย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6109102327   นายพีรพัฒน์   ช่วยสงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6109102341   นายสรวิชญ์   เขื่อนสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6114101325   นางสาวณัฐมน   ศิริอดุลย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6114102305   นางสาวกัญญารัตน์   สายสวาท : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6114102311   นายจรรษณะ   สมบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6114102314   นายเจษฎา   ต๊ะวัง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6114102316   นายชลัช   อังศุธรธนวัฒน์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6114102359   นายศรายุทธ   จันดา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6122101346   นายณัฐพงษ์   บัวบาน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6122101394   นายพิสิษฐ์   อ้ายมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6122101424   นางสาวศศิธร   ชัยเกษม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6122101436   นายสิขเรศ   แสนสุข : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6201122034   นายพีรดนย์   วรรณรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6203102305   นายณัฐพล   คำหลวง : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6203103333   นางสาวภควดี   สุขสัก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6204101347   นายวรพล   ใจดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6204106305   นายณัฐกานต์   ปิ่งหย่า : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6205101350   นายนพรัตน์   ชมภูธัญ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205101386   นายสราวุธ   มูลทา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6206102357   นายปฏิพล   บัวลาแก้ว : การตลาด 12ชั่วโมง
6206102376   นางสาวภัทรนันท์   ปินทนา : การตลาด 12ชั่วโมง
6206104315   นายอชิรญา   เมืองอินทร์ : การเงิน 12ชั่วโมง
6209101057   นางสาวแสงเดือน   ลุงต๋า : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6214101354   นางสาวลลิตา   ชนะพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6214101358   นายศิรากร   เครือพิมาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6214102391   นางสาวสุชาวดี   ฤกษนันทน์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6215123328   นางสาวพรกนก   ภู่เปี่ยม : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6219103512   นายนครินทร์   อ่อนตา : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเป็นปัจจัยในการส่งเสริมสุขภาพ เนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชนไม่สนใจในการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา ส่งผลทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอ และหันไปพึ่งพาสิ่งเสพติดทำให้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้นในกลุ่มของเยาวชน
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา เนื่องจากการเล่นกีฬาต้องใช้ทักษะ ความชำนาญ ไหวพริบสติปัญญา การฝึกฝนอยู่เป็นประจำ และเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 46 (อินทนิลเกมส์) ขึ้นในหัวข้อ “MAEJO NO PLASTIC” โดยองค์การนักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับสโมสรนักศึกษาคณะและวิทยาลัยต่างๆ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษา ด้านร่างกายและด้านจิตใจ มีความรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีน้ำใจนักกีฬาต่อกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล