โครงการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมในการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” (รอบชิงชนะเลิศ)

วันที่เริ่มต้น 04/07/2563 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 06/07/2563 เวลา 17:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบหลัก
ชยุตภัฎ คำมูล คณะศิลปศาสตร์
กัณณิกา ข้ามสี่ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานดนตรีและนันทนาการ
วุฒิภัทร เกตุพัฒนพล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
เมริษา ยอดหอม สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
วีนาภัทร์ พงษ์ภา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นวิศิษฏศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2563 “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ ทรงพลิกฟื้นศิลปะการแสดงพื้นบ้านด้วยพระบารมี นำมาสู่การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสืบสานถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้กับเด็กและเยาวชน โดยการประกวดครั้งสำคัญนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับนักศึกษาที่มีทักษะในด้านศิลปะการแสดงอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาต่อยอดทักษะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทยจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับชาติและนานาชาติ สร้างความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาของชาติ จึงส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดจำนวน 1 ทีม ชื่อทีม “ลูกพระพิรุณ” โดยผ่านการคัดเลือกระดับภาค เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อเข้าไปชิงชนะเลิศ ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 32 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   32 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ทีมลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยเกียรติยศจากนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาท ในการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2563 รวมศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล