โครงการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมในการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” (รอบชิงชนะเลิศ)

วันที่เริ่มต้น 04/07/2563 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 06/07/2563 เวลา 17:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นวิศิษฏศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2563 “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ ทรงพลิกฟื้นศิลปะการแสดงพื้นบ้านด้วยพระบารมี นำมาสู่การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการสืบสานถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้กับเด็กและเยาวชน โดยการประกวดครั้งสำคัญนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับนักศึกษาที่มีทักษะในด้านศิลปะการแสดงอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งส่งผลในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาต่อยอดทักษะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทยจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับชาติและนานาชาติ สร้างความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาของชาติ จึงส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดจำนวน 1 ทีม ชื่อทีม “ลูกพระพิรุณ” โดยผ่านการคัดเลือกระดับภาค เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อเข้าไปชิงชนะเลิศ ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 32 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   32 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ทีมลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยเกียรติยศจากนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาท ในการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2563 รวมศิลป์พื้นบ้านภาคเหนือ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล