โครงการหน้ากากแม่โจ้ป้องกัน Covid-19 และ PM-2.5 เพื่อการกุศล

วันที่เริ่มต้น 05/05/2563 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 05/05/2563 เวลา 17:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้นที่ 4 ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการหน้ากากแม่โจ้ป้องกัน Covid-19 และ PM-2.5 เพื่อการกุศล วัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหน้ากากอนามัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดซื้อชุดป้องกันเชื้อ (PPE) และหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลและเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า มีจิตสาธารณะ เสียสละและช่วยเหลือสังคมโดยมีการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 18 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   18 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล