กิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาเก็บขยะรอบอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้
-
วันที่เริ่มต้น 01/06/2563 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 01/06/2563 เวลา 12:00
สถานที่จัด อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สรุปกิจกรรม เก็บขยะรอบอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้
ผลที่คาดว่าจะได้รับจาการดำเนินงานปฎิบัติ
1.ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่าที่คาดไว้มากประมาณ40คนและผู้เข้าร่วมสนใจกิจกรรมและการเรียนรู้แลกเปลี่ยนทางด้านความคิดความแนะนำหรือปัญหาต่างๆจากการทำงานทางด้านการปฎิบัติ
2.ได้สร้างคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธารณะและรวมถึงจิตใต้สำนึกความรับผิดชอบต่อพื้นที่สาธารณะทางสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ปัญหาและอุปสรรค
1.ขาดแคลนอุปกรณ์และทำให้ได้รับอันตรายเล็กๆน้อยๆจากการเก็บขยะบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้เนื่องจากไม่มีงบประมาณมาสนับสนุนหรืออาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของรูปแบบกิจกรรม
2.เป็นการแก้ไขเแพาะหน้าระยะสั้นแต่หวังว่าจะเกิดผลในระยะยาวปลูกฝังให้ทุกคนปฎิบัติตามความรับผิดชอบของตนเองตนพื้นที่สาธารณะทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะ
1.ติดป้ายการรณรงค์เก็บขยะ
2.เพิ่มจุดถุงขยะถังขยะ
3.มีมารตราการป้องกันภัยต่างๆต่อพื้นที่สาธารณะ
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมมีจิตอาสาที่เกินต่อความคาดหมายไว้เพื่อต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้เล็งเห็นถึงผลกระทบตามมาๆต่างในหลากหลายรูปแบบจากพื้นที่สาธารณะโดยผลจากกิจกรรมถือว่าได้การตอบรับดีมากจากผู็เข้าร่วมหรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้แต่เห็นด้วยกับกิจกรรมนี้และมีการสนับสนุนบ้างเล็กน้อย ถึงแม้จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่นักจิตอาสาอดทนเพื่อแรกกับสิ่งแวดล้อมที่ดีแบบนี้ตลอดไปแม้จะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นแต่อนาคตจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ระยะยาวถ้าเราเริ่มปลูกฝังต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมพื้นที่ส่วนรวมและคนในท้องถิ่นที่อาศัยพื้นที่แห่งนี้และประสบการณ์ในการทำดำเนินงานจะเกิดผลภายในภาคหน้าอย่างแน่นอน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   40 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
สรุปกิจกรรม เก็บขยะรอบอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้
ผลที่คาดว่าจะได้รับจาการดำเนินงานปฎิบัติ
1.ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่าที่คาดไว้มากประมาณ40คนและผู้เข้าร่วมสนใจกิจกรรมและการเรียนรู้แลกเปลี่ยนทางด้านความคิดความแนะนำหรือปัญหาต่างๆจากการทำงานทางด้านการปฎิบัติ
2.ได้สร้างคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธารณะและรวมถึงจิตใต้สำนึกความรับผิดชอบต่อพื้นที่สาธารณะทางสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ปัญหาและอุปสรรค
1.ขาดแคลนอุปกรณ์และทำให้ได้รับอันตรายเล็กๆน้อยๆจากการเก็บขยะบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้เนื่องจากไม่มีงบประมาณมาสนับสนุนหรืออาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของรูปแบบกิจกรรม
2.เป็นการแก้ไขเแพาะหน้าระยะสั้นแต่หวังว่าจะเกิดผลในระยะยาวปลูกฝังให้ทุกคนปฎิบัติตามความรับผิดชอบของตนเองตนพื้นที่สาธารณะทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะ
1.ติดป้ายการรณรงค์เก็บขยะ
2.เพิ่มจุดถุงขยะถังขยะ
3.มีมารตราการป้องกันภัยต่างๆต่อพื้นที่สาธารณะ
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมมีจิตอาสาที่เกินต่อความคาดหมายไว้เพื่อต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้เล็งเห็นถึงผลกระทบตามมาๆต่างในหลากหลายรูปแบบจากพื้นที่สาธารณะโดยผลจากกิจกรรมถือว่าได้การตอบรับดีมากจากผู็เข้าร่วมหรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้แต่เห็นด้วยกับกิจกรรมนี้และมีการสนับสนุนบ้างเล็กน้อย ถึงแม้จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่นักจิตอาสาอดทนเพื่อแรกกับสิ่งแวดล้อมที่ดีแบบนี้ตลอดไปแม้จะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นแต่อนาคตจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ระยะยาวถ้าเราเริ่มปลูกฝังต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมพื้นที่ส่วนรวมและคนในท้องถิ่นที่อาศัยพื้นที่แห่งนี้และประสบการณ์ในการทำดำเนินงานจะเกิดผลภายในภาคหน้าอย่างแน่นอน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล