โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษารหัส 59

วันที่เริ่มต้น 30/04/2563 เวลา 15:30 วันที่สิ้นสุด 30/04/2563 เวลา 18:30
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดให้มีโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ เพื่อรองรับหลังสำเร็จการศึกษาและการใช้ชีวิตในการทำงานในอนาคต รวมทั้ง นักศึกษาจะได้รับฟังสรุปผลกระบวนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ช่วงก่อนการฝึกสหกิจศึกษา, ช่วงระหว่างการฝึกสหกิจศึกษา, ช่วงหลังจากฝึกสหกิจศึกษา) จากคณาจารย์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งนักศึกษาจะได้ร่วมกันถอดบทเรียนการไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนำข้อมูลของสถานประกอบการ ข้อแนะนำส่งต่อนักศึกษารุ่น ต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันใน ตลาดแรงงานมีการแข่งขันและลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานมีความต้องการได้พัฒนาไป ความต้องการของสถานประกอบการที่ต้องการให้มีในตัวบัณฑิต ได้แก่ การเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ในด้านการงาน ความคิดริเริ่ม ระเบียบวินัย จริยธรรม ศีลธรรม การสื่อสารข้อมูล การเป็นผู้นำ เป็นต้น สิ่งที่ท้าทายสำหรับบัณฑิตในปัจจุบัน คือ การได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความจริงของการทำงานและ การเรียนรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพและทักษะด้าน พัฒนาตนเอง นอกเหนือไปจากทักษะด้านวิชาการ ทักษะเหล่านี้จะเรียนรู้และพัฒนาได้โดยเร็วเมื่อนักศึกษาได้มีโอกาสไป ปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการต่างๆ

โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้นักศึกษาได้นำเอาวิชาการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติต่างๆ ที่ได้ศึกษามาแล้ว นำไปปฏิบัติในสถานประกอบการให้ได้ผลดี ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงาน และทำให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่สถานประกอบการต้องการ มากที่สุด เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างคณะสารสนเทศและการสื่อสาร กับสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 73 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   73 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล