โครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2560

วันที่เริ่มต้น 01/06/2560 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/06/2560 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตร เป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง และคณะได้มีการระดมความคิดเห็นจากบุคลากร เพื่อสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ เป็นนักคิดวิเคราะห์ นักปฏิบัติ ที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียว และทันต่อการเปลี่ยนแปลง คณะเศรษฐศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ทั้งของคณะและของมหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดจัดโครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2560 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2560 ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล