โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่เริ่มต้น 25/03/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 25/03/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การปัจฉิมนิเทศเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ที่แสดงถึงความห่วงใยระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ โดยวิธีการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ได้ทราบถึงแนวทางการศึกษาต่อ วิธีการเลือกหางานทำที่ถูกใจและก้าวหน้า เทคนิคการประกอบอาชีพที่ทำให้ประสบความสำเร็จ คณะฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์(EC304) ชั้น 3 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการจัดกิจกรรมการให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่า การบรรยายพิเศษเรื่องการศึกษาต่อ โดยวิทยากรจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การบรรยายพิเศษเรื่องการแนะนำอาชีพและเทคนิคการสมัครงาน โดยวิทยากรจากสำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ การบรรยายพิเศษเรื่องเส้นทางสู่ที่ปรึกษาทางการเงิน โดยวิทยากรจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) การบรรยายพิเศษเรื่องการเขียนเรซูเม่(ใบสมัครงาน) โดยวิทยากรจากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด การบรรยายพิเศษและการแนะนำการรับสมัครงาน โดยวิทยากรจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 320 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล