โครงการ Talk to the future 2019

วันที่เริ่มต้น 09/01/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 09/01/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในปัจจุบันการแข่งขันเพื่อสมัครงานในองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชนนั้นมีอัตราการแข่งขันที่สูง สถิติบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่มีอัตราการว่างงานสูง เนื่องจากนักศึกษาขาดการเตรียมความพร้อมในส่วนของข้อมูล ความรู้ คุณสมบัติและทักษะในด้านที่องค์กรต้องการ ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่นำเอาผู้มีประสบการณ์ในองค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและส่วนงานที่นักศึกษาสนใจมาเพื่อให้ความรู้ ประสบการณ์ อุปสรรคและการพัฒนาตัวเองให้กับนักศึกษา เพื่อที่จะให้นักศึกษานำไปพัฒนา และเตรียมความพร้อมทั้งในด้าน คุณสมบัติ ทักษะต่างๆ เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมและคุณสมบัติตรงตามที่องค์กรต้องการเมื่อสำเร็จการศึกษาไป โดยวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้แก่นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 1) ผู้จัดการสินเชื่อพิเศษ (AM: Account Manager) รับผิดชอบพิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย กำแพงเพชร ตาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2) คุณมหิดล นนท์พิพักตร์ ผู้จัดการฝ่ายการค้าวัตถุดิบ กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ บริษัทกรุงเทพ โปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) (เครือเจริญโภคภัณฑ์) ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 135 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล