กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ใขโครงการ Biotech ศตวรรษที่ 21 : ค่ายอาสาพี่ปันน้อง

วันที่เริ่มต้น 19/02/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/02/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด วัดป่าวัฒนาราม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยการนำความรู้และการบูรณาการศาสตร์ต่างๆมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมประเทศ
ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างวิชาการและทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และเพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ที่จะสามารถนำความรู้และการบูรณาการศาสตร์ต่างๆมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติได้ รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นคนดี คนเก่ง ของประเทศชาติ อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษารักษาไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและประเทศชาติต่อไปทางคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตรจึงได้เล็งเห็นว่า“โครงการ Biotech ศตวรรษที่ 21 : ค่ายอาสาพี่ปันน้อง” จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตรในการนำไปใช้ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 25 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   25 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล