โครงการผู้ประสานงานศูนย์สอบการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 38 ประจำปี 2562 (Supervisor)
Supervisor 38
วันที่เริ่มต้น 01/06/2562 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 02/02/2563 เวลา 16:30
สถานที่จัด ชมรมพุทธศาสตร์สากล 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมวีสตาร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชมรมวีสตาร์ ได้จัดและเข้าร่วมโครงการผุ้ประสานงานศูนย์สอบการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 38 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีการอบรมการทำหน้าที่ผู้ประสานงานศูนย์สอบครั้งแรก (ฺBeginner Course) ณ ชมรมวีสตาร์ ช่วงเดือน ก.ค. - ต.ค. 2562 อบรมครั้งสุดท้าย (Final Course) ในวันที่ 23-24 พ.ย. 62 ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล และทำหน้าที่ประสานงานศูนย์สอบจริง ในวันที่ 29-30 พ.ย. 62 ณ ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน หรือแม่ฮ่องสอน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล