โครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อน้องสู่โรงเรียนในฝัน ประจำปี 2562

วันที่เริ่มต้น 01/02/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 02/02/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จิตอาสาคือผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้อาจจะเป็นการให้ของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละสิ่งที่ตนเองมีแม้กระทั้งเวลาเพื่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่ส่วนรวม งานจิตอาสาเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนายกระดับจิตใจให้นักศึกษามีความเข้าใจเอื้อเฟื้อหันมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น
ชมรมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ได้ตระหนักในเรื่องนี้ จึงได้ดำเนินโครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อน้องสู่โรงเรียนในฝัน โดยปีนี้ทางชมรมได้จัดโครงการนี้ขึ้นที่โรงเรียนโป่งแยงใน ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงห้องน้ำโดยการทาสีใหม่ ทำความสะอาดในห้องน้ำ เพื่อให้มีห้องนำที่ดีใช้เพื่อสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโรงเรียน อีกทั้งยังมีกิจกรรมเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้ชุมชนทราบ
กิจกรรมนี้ฝึกให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ฝึกความอดทนในการทำงานกลางแสงแดด ฝึกความกล้าที่จะสื่อสารกับชาวบ้านที่เป็นชาวเผ่า อีกทั้งกิจกรรมคือเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษานำความรู้ในศาสตร์ของตนเผยแพร่กับชุมชนโดยมีกิจกรรมสันทนาการเล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงรางวัล มีขนม ของเล่น อุปกรณ์การเรียนเป็นของรางวัล กิจกรรมนี้ฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้นำ ฝึกการพูดในที่สาธารณะ และฝึกการเข้าชุมชน ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของนักสหกรณ์ที่ดี และยังมีกิจกรรมรอบกองไฟที่เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและคนในชุมชนด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล