โครงการเสวนาน้องพี่ 36 ปี บัณฑิตสภานักศึกษา
-
วันที่เริ่มต้น 04/02/2563 เวลา 16:30 วันที่สิ้นสุด 06/03/2563 เวลา 21:00
สถานที่จัด ห้องสภานักศึกษา ชั้น 2 ตึกอำนวย ยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6005101336   นายธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101398   นายสิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101402   นางสาวสิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6115123371   นางสาวนันญฤณ   พิมพา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6201102341   นายณทศพล   ค้ำชู : พืชสวน 6ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105319   นายชาคร   อุปละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6214102318   นางสาวชญานิศ   จินพละ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214102388   นายสหศวรรษ   นามวิเศษ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
ด้วยสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรที่มุ่งรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2527-ปัจจุบัน เป็นเวลา 36 ปี ที่สภานักศึกษามุ่งสร้างสรรค์และดำรงไว้ซึ่งกิจกรรมใต้วิสัยทัศน์สภานักศึกษาที่ว่า”เป็นองค์กรที่รักษาผลประโยชน์ของนักศึกษา เพื่อมุ่งสู่การทำงานที่มีคุณภาพ”และเนื่องในโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดให้วันที่ 5-6 มีนาคม 2563 เป็นวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2562 จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้สภานักศึกษาในวาระนี้ได้ ศิษย์เก่าสภานักศึกษา ตลอดจนบัณฑิตสภานักศึกษาได้พบปะพูดคุยกัน
ด้วยเหตุนี้ ทางสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านตรวจสอบและประเมินผลโครงการรวมไปถึงการทำงานด้านพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการของนักศึกษาระหว่างศิษย์เก่าสภานักศึกษา บัณฑิตสภานักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษาในวาระปัจจุบัน เพื่อเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานและนำมาปรับใช้ในการทำงานของสมาชิกสภานักศึกษา รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจแก่สมาชิกสภานักศึกษาวาระปัจจุบันทำงานอย่างเสียสละเพื่อส่วนรวมตลอดจนร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตสภานักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 และยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าสภานักศึกษา บัณฑิตสภานักศึกษารวมทั้งสมาชิกสภานักศึกษาในวาระปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   60 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล