โครงการกีฬาพลังงานสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่เริ่มต้น 22/02/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/02/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสนามกีฬาโรงเรียนบ้านโปง 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน มีความประสงค์จะจัดโครงการกีฬาพลังงานสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ แบ่งเป็น ๔ สี ได้แก่ สีแดง สีส้ม สีเขียวและสีฟ้า อีกทั้งเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมของกีฬาพื้นบ้านให้คงอยู่ต่อไป โดยมีการจัดกิจกรรม อาทิ ฟุตบอล แชร์บอล กีฬาพื้นบ้านชนิดต่างๆ
ดังนั้นสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงขออนุมัติจัดทำโครงการกีฬาพลังงานสานสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 494 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล