กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เริ่มต้น 04/11/2562 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 08/11/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6205105343   นายนฤเบศร์   ประดง : รัฐประศาสนศาสตร์ 15ชั่วโมง
6205105378   นางสาวโสรีรัตน์   ใจผ่อง : รัฐประศาสนศาสตร์ 15ชั่วโมง
6206103314   นางสาวเกวลิน   สิทธิปัญญา : บัญชี 15ชั่วโมง
6209101301   นางสาวกชพร   พิพัฒน์สำโรง : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6209101385   นางสาวสุชาวลี   ใจรินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6212101312   นางสาวนิสากร   ปัญญานิล : เศรษฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
6214101319   นางสาวชนนิกานต์   ไตรภพเสาวภาคย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
6214102407   นายอาธาร   คำใจ : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
6218102306   นางสาวเกษราภรณ์   บัวเผียน : การสื่อสารดิจิทัล 15ชั่วโมง
6222101356   นางสาวนธพร   หนองคาย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
6222101374   นางสาวปริญญาใจ   ด้วงอินทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
6222101386   นายพีรพัท   คำอ้าย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
ศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพงที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รวมตัวกันเพื่อเดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แก่น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนสันกำแพงในคาบวิชาแนะแนว ในระหว่างวันที่ 4-8 พ.ย. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 15  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 12 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   12 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล