กิจกรรมต้อนรับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2563

วันที่เริ่มต้น 01/03/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 01/03/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นประจำทุกปี นั้น ในปีการศึกษา 2562-2563 ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในเดือน มีนาคม 2563 ดังนั้นเพื่อให้การจัดการให้การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย แม่โจ้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้บัณฑิตใหม่ทุกคนกลับมาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมถ่ายภาพกับคณาจารย์ บุคลากร รุ่นน้อง พร้อมกับให้คณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ต่อไป
ดังนั้นทางฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมกับกิจกรรมนักศึกษาได้จัดโครงการบัณฑิตใหม่สร้างสายใยแม่โจ้-แพร่ ก่อนกำหนดการรายงานตัวและขอฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 537 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล